Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Equally vicious with his brother
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Letter of Paul to the Romans Chapter 15
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.
2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.
4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.
5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:
6 That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.
7 Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.
8 Now I [Note 1] say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:
9 And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name.
10 And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.
11 And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; and laud him, all ye people.
12 And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust.
13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
14 And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.
15 Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God,
16 That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost.
17 I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God.
18 For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,
19 Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.
20 Yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation:
21 But as it is written, To whom he was not spoken of, they shall see: and they that have not heard shall understand.
22 For which cause also I have been much hindered from coming to you.
23 But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you;
24 Whensoever I take my journey into Spain, I will come to you: for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your company.
25 But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints.
26 For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.
27 It hath pleased them verily; and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things.
28 When therefore I have performed this, and have sealed to them this fruit, I will come by you into Spain.
29 And I am sure that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of the gospel of Christ.
30 Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me;
31 That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints;
32 That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.
33 Now the God of peace be with you all. Amen.

Note 1: I = Paul

Romeinen 15

1Maar wij,1) die sterk zijn,2) zijn schuldig3) de zwakheden4) der onsterken5) te dragen,6) en niet onszelven te behagen.7)
2Dat dan een iegelijk van ons8) zijn naaste behage9) ten goede,10) tot stichting.11)
3Want ook Christus heeft12) Zichzelven niet behaagd,13) maar gelijk geschreven is:14) De smadingen dergenen,15) die U smaden, zijn op Mij gevallen.16)
4Want al wat te voren geschreven is,17) dat is tot onze lering te voren geschreven,18) opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften,19) hoop hebben zouden.20)
5Doch de God der lijdzaamheid21) en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander22) naar Christus Jezus;23)
6Opdat gij eendrachtelijk,24) met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.25)
7Daarom neemt26) elkander aan,27) gelijk ook Christus28) ons aangenomen heeft,29) tot de heerlijkheid Gods.30)
8En ik zeg,31) dat Jezus Christus een dienaar geworden is32) der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods,33) opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;34)
9En de heidenen God35) vanwege de barmhartigheid36) zouden verheerlijken;37) gelijk geschreven is:38) Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.
10En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij heidenen met Zijn volk!
11En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!
12En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.
13De God nu der hoop vervulle ulieden39) met alle blijdschap en vrede40) in het geloven,41) opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.42)
14Doch, mijn broeders,43) ook ik zelf ben verzekerd van u,44) dat gij ook zelven vol zijt van goedheid,45) vervuld met alle kennis,46) machtig om ook elkander te vermanen.
15Maar ik heb u eensdeels47) te stoutelijker geschreven,48) broeders, u als wederom dit indachtig makende,49) om de genade,50) die mij van God gegeven is;
16Opdat ik een dienaar van Jezus Christus51) zij onder de heidenen,52) het Evangelie van God53) bedienende,54) opdat de offerande der heidenen55) aangenaam worde,56) geheiligd door den Heiligen Geest.57)
17Zo heb ik dan roem58) in Christus Jezus59) in die dingen, die God aangaan.60)
18Want ik zou niet durven iets zeggen,61) hetwelk Christus62) door mij niet gewrocht heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen,63) met woorden64) en werken;65)
19Door kracht van tekenen en wonderheden, en door de kracht van den Geest Gods,66) zodat ik, van Jeruzalem af, en rondom,67) tot Illyrikum toe,68) het Evangelie van Christus vervuld heb.69)
20En alzo zeer begerig geweest ben70) om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus71) genoemd was,72) opdat ik niet op eens anders fondament zou bouwen;73)
21Maar gelijk geschreven is: Denwelken van Hem niet was geboodschapt, die zullen het zien; en dewelke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.
22Waarom ik ook menigmaal74) verhinderd geweest ben tot u te komen.
23Maar nu geen plaats meer hebbende75) in deze gewesten,76) en van over vele jaren groot verlangen hebbende, om tot u te komen,
24Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis,77) tot u komen;78) want ik hoop79) in het doorreizen u te zien,80) en van u derwaarts geleid te worden,81) als ik eerst van ulieder tegenwoordigheid eensdeels82) verzadigd zal zijn.83)
25Maar nu reis ik naar Jeruzalem,84) dienende de heiligen.85)
26Want het heeft dien van Macedonie86) en Achaje goed gedacht87) een gemene handreiking te doen88) aan de armen onder de heiligen,89) die te Jeruzalem zijn.
27Want het heeft hun zo goed gedacht;90) ook zijn zij hun schuldenaars;91) want indien de heidenen hunner geestelijke goederen92) deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig93) hen van lichamelijke goederen te dienen.94)
28Als ik dan dit volbracht,95) en hun deze vrucht96) verzegeld zal hebben,97) zo zal ik door ulieder stad98) naar Spanje afkomen.
29En ik weet,99) dat ik, tot u komende, met vollen zegen100) des Evangelies van Christus komen zal.
30En ik bid u,101) broeders, door onzen Heere Jezus Christus,102) en door de liefde103) des Geestes,104) dat gij met mij strijdt105) in de gebeden tot God voor mij;106)
31Opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea,107) en dat deze mijn dienst,108) dien ik aan Jeruzalem doe,109) aangenaam zij den heiligen;110)
32Opdat ik met blijdschap, door den wil van God,111) tot u mag komen, en met u verkwikt worden.112)
33En de God des vredes zij met u allen.113) Amen.