Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Augustus had an easy and fluent way of s
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Letter to the Hebrews Chapter 7
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 For this Melchisedec, King of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
2 To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also king of Salem, which is, King of peace;
3 Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the son of God; abideth a priest continually.
4 Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
5 And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham:
6 But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises.
7 And without all contradiction the less is blessed of the better.
8 And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.
9 And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham.
10 For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.
11 If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?
12 For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.
13 For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar.
14 For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood.
15 And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,
16 Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.
17 For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
18 For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.
19 For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did; by the which we draw nigh unto God.
20 And inasmuch as not without an oath he was made priest:
21 (For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)
22 By so much was Jesus made a surety of a better testament.
23 And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death:
24 But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.
25 Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;
27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself.
28 For the law maketh men High Priests which have infirmity; but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore.

Hebrëen 7

1Want deze Melchizedek1) was koning van Salem,2) een priester des Allerhoogsten Gods,3) die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;4)
2Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde;5) die vooreerst overgezet wordt,6) koning der gerechtigheid,7) en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning des vredes;8)
3Zonder vader,9) zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God10) gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid.
4Aanmerkt nu,11) hoe groot deze geweest zij, aan denwelken ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit.
5En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel12) om tienden te nemen van het volk,13) naar de wet, dat is, van hun broederen,14) hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn.
6Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft,15) die heeft van Abraham tienden genomen,16) en hem, die de beloftenissen had,17) heeft hij gezegend.18)
7Nu, zonder enig tegenspreken,19) hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is.20)
8En hier nemen wel tienden de mensen,21) die sterven, maar aldaar neemt ze die, van welken getuigd wordt,22) dat hij leeft.
9En, om zo te spreken,23) ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven;24)
10Want hij was nog in de lenden des vaders,25) als hem Melchizedek tegemoet ging.
11Indien dan nu de volkomenheid26) door het Levietische priesterschap ware (want onder hetzelve27) heeft het volk de wet ontvangen),28) wat nood was het nog, dat een ander priester29) naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron?
12Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.30)
13Want Hij, op Wien deze dingen gezegd worden,31) behoort tot een anderen stam, van welken niemand zich tot het altaar begeven heeft.33)
14Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; op welken stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap.34)
15En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek35) een ander priester opstaat:
16Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods36) is geworden, maar naar de kracht37) des onvergankelijken levens.38)
17Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid39) naar de ordening van Melchizedek.
18Want de vernietiging40) van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;41)
19Want de wet heeft geen ding volmaakt,42) maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.44)
20En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied45), (want genen zijn wel zonder eedzwering46) priesters geworden;
21Maar Deze met eedzwering,47) door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek).
22Van een zoveel beter verbond48) is Jezus Borg geworden.49)
23En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven;
24Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap.50)
25Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken51) degenen, die door Hem tot God gaan,52) alzo Hij altijd leeft53) om voor hen te bidden.54)
26Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden;55)
27Dien het niet allen dag nodig was,56) gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan,57) als Hij Zichzelven opgeofferd heeft.
28Want de wet stelt58) tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar het woord der eedzwering,59) die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is.60)