Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: My natural love of my children and that
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Second letter of Paul to the Corinthians Chapter 1
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the Church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:
2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;
4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.
5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.
6 And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.
7 And our hope of you is stedfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation.
8 For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:
9 But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead:
10 Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver us;
11 Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.
12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.
13 For we write none other things unto you, that what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;
14 As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are our's in the day of the Lord Jesus.
15 And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second benefit;
16 And to pass by you into Macedonia , and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judaea.
17 When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?
18 But as God is true, our word toward you was not yea and nay.
19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.
20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.
21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;
22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.
23 Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth.
24 Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.

2 Korinthiërs 1

1Paulus, een apostel van1) Jezus Christus, door den wil van God, en Timotheus,2) de broeder, aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn:3)
2Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
3Geloofd zij de God en Vader4) van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der5) barmhartigheden, en de God aller vertroosting;
4Die ons vertroost in al6) onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden.
5Want gelijk het lijden van7) Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting8) overvloedig.
6Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt10) in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid;
7En onze hoop van u is vast,12) als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting.
8Want wij willen niet13), broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht,14) alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven.
9Ja, wij hadden al zelven in onszelven het15) vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God, Die de doden16) verwekt;
10Die ons uit zo groten17) dood verlost heeft, en nog verlost; op Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen zal.
11Alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave,18) door vele personen19) aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door20) velen gedaan worde.
12Want onze roem is deze,21) namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods,22) niet in vleselijke wijsheid,23) maar in de genade Gods,24) in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij ulieden.25)
13Want wij schrijven u geen andere dingen, dan die gij kent, of ook erkent;26) en ik hoop, dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult;
14Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend27) hebt, dat wij uw roem zijn,28) gelijk gij ook de onze zijt, in den dag van den Heere Jezus.
15En op dit betrouwen31) wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade33) zoudt hebben;
16En door uw stad naar Macedonie gaan, en wederom van Macedonie tot u komen, en van ulieden naar34) Judea geleid worden.
17Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees35) voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen, ja, ja, en36) neen, neen?
18Doch God is getrouw, dat ons woord,38) hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen.39)
19Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen,40) maar is geweest ja in Hem.41)
20Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.43)
21Maar Die ons met u bevestigt44) in Christus,45) en Die ons gezalfd heeft,46) is God;
22Die ons ook heeft verzegeld,47) en het onderpand des48) Geestes in onze harten gegeven.
23Doch ik aanroepe God tot een Getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen50), nog te Korinthe niet ben gekomen.
24Niet dat wij heerschappij voeren51) over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.