Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: He had discovered him to be fond of chan
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

First letter of Paul to the Corinthians. Chapter 4
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God.
2 Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful.
3 But with me it is a very small thing that I [Note 1] should be judged of you, or of man's judgment: yea, I judge not mine own self.
4 For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
5 Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.
6 And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.
7 For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?
8 Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you.
9 For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.
10 We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye are honourable, but we are despised.
11 Even unto this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwellingplace;
12 And labour, working with our own hands: being reviled, we bless; being persecuted, we suffer it:
13 Being defamed, we intreat: we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day.
14 I write not these things to shame you, but as my beloved son I warn you.
15 For though ye have ten thousand instructers in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.
16 Wherefore I beseech you, be ye followers of me.
17 For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach every where in every Church.
18 Now some are puffed up, as though I would not come to you.
19 But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power.
20 For the kingdom of God is not in word, but in power.
21 What will ye? shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness?

Note 1: I = Paul

1 Korinthiërs 4

1Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der1) verborgenheden Gods.
2En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden2) worde.
3Doch mij is voor het minste, dat ik van ulieden geoordeeld worde, of van een menselijk oordeel;3) ja, ik oordeel ook mijzelven4) niet.
4Want ik ben mijzelven van geen ding bewust;5) doch ik ben daardoor niet6) gerechtvaardigd; maar Die mij oordeelt7), is de Heere.
5Zo dan oordeelt niets voor den tijd,8) totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de9) duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der10) harten; en alsdan zal een iegelijk lof hebben van God.11)
6En deze dingen,12) broeders, heb ik op mijzelven en Apollos bij gelijkenis toegepast, om uwentwil;13) opdat gij aan ons zoudt leren, niet te gevoelen14) boven hetgeen15) geschreven is, dat gij niet, de een om eens16) anders wil, opgeblazen wordt tegen den ander.
7Want wie onderscheidt u?17) En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen hadt?
8Alrede zijt18) gij verzadigd, alrede zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt19) gij geheerst; en och, of gij heerstet, opdat ook wij met u21) heersen mochten!
9Want ik acht22), dat God ons, die de laatste23) apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot den dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en25) den engelen, en den mensen.
10Wij zijn dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij verachten.
11Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats;
12En arbeiden, werkende met onze26) eigen handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen;
13Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe.28)
14Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u.29)
15Want al hadt gij tien duizend leermeesters in30) Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.31)
16Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.32)
17Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en33) getrouwe zoon is in den Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen, die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle Gemeenten leer.
18Doch sommigen zijn35) opgeblazen, alsof ik tot ulieden niet komen zou.36)
19Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil, en ik zal dan verstaan, niet de woorden37) dergenen, die opgeblazen zijn, maar de kracht.38)
20Want het Koninkrijk Gods39) is niet gelegen in woorden, maar in kracht.
21Wat wilt gij? Zal ik met de roede40) tot u komen, of in liefde en41) in den geest der zachtmoedigheid?