Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: He subsequently incurred the degrading i
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Letter of Jude Chapter 1
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:
2 Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
3 Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.
4 For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.
5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.
6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
8 Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.
9 Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.
10 But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.
11 Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.
12 These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;
13 Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.
14 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,
15 To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.
16 These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage.
17 But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ;
18 How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.
19 These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.
20 But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,
21 Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
22 And of some have compassion, making a difference:
23 And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.
24 Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
25 To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.

Judas 1

1Judas, een dienstknecht2)1) van Jezus Christus, en broeder van Jakobus,3) aan de geroepenen,4) die door God5) den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard:6)
2Barmhartigheid,7) en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd.8)
3Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene9) zaligheid, zo heb ik noodzaak10) gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt11) voor het geloof,12) dat eenmaal13) den heiligen overgeleverd is.14)
4Want er zijn sommige mensen ingeslopen,15) die eertijds16) tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen,19) die de genade20) onzes Gods veranderen in21) ontuchtigheid,22) en de enigen Heerser23), God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.25)
5Maar ik wil u indachtig maken,26) als die dit eenmaal weet,27) dat de Heere, het volk uit28) Egypteland verlost hebbende,29) wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft.30)
6En de engelen, die hun beginsel31) niet bewaard hebben, maar hun eigen32) woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags33) met eeuwige34) banden onder de duisternis bewaard.
7Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden35) rondom deze36)lve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees37) zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen39) vuurs.
8Desgelijks evenwel ook deze40)n, in slaap41) gebracht zijnde, verontreinigen het vlees,42) en verwerpen de heerschappij,43) en lasteren de heerlijkheden.44)
9Maar Michael45), de archangel,46) toen hij met47) den duivel twistte, en handelde van het lichaam van48) Mozes, durfde geen oordeel van49) lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere50) bestraffe u!
10Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk,51) als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven52) zij zich.
11Wee hun,53) want zij zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking56) van Korach vergaan.57)
12Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden,58) en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij59) zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan61) van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal62) verstorven, en ontworteld;
13Wilde baren63) der zee, hun eigen schande opschuimende;64) dwalende65) sterren, denwelken de donkerheid66) der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
14En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van67) Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen69) met Zijn vele duizenden70) heiligen;
15Om gericht te houden tegen71) allen, en72) te straffen alle73) goddelozen onder74) hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde75) woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken76) hebben.
16Dezen zijn murmureerders,77) klagers over78) hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden;79) en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende80) zich over de personen om des voordeels81) wil.
17Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen82) van onzen Heere Jezus Christus;
18Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze83) begeerlijkheden wandelen zullen.
19Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden,84) natuurlijke85) mensen, den Geest86) niet hebbende.
20Maar geliefden, bouwt gij87) uzelven op uw allerheiligst89) geloof, biddende90) in den Heiligen Geest;
21Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven.
22En ontfermt u92) wel eniger, onderscheid93) makende;
23Maar behoudt94) anderen95) door vreze, en grijpt ze uit97) het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees bevlekt is.99)
24Hem nu, Die machtig is u van struikelen te100) bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn101) heerlijkheid, in vreugde,
25Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid.102) Amen.