Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Prayers for either would be impious, vow
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Letter of Paul to the Ephesians Chapter 6
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 children, obey your parents in the Lord: for this is right.
2 Honour thy father and mother; which is the first commandment with promise;
3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
5 Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
6 Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
7 With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
8 Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
9 And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
10 Finally, my [Note 1] brethren be strong in the Lord, and in the power of his might.
11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
14 Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
15 And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
18 Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
19 And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
20 For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
21 But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus , a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
22 Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
24 Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity.

Note 1: my = Paul

Efeziërs 6

1Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere;1) want dat is recht.
2Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),2)
3Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.3)
4En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn,4) maar voedt hen op in de lering5) en vermaning6) des Heeren.
5Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees,7) met vreze8) en beven,9) in eenvoudigheid uws harten, gelijk als10) aan Christus;
6Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;
7Dienende met goedwilligheid den Heere,11) en niet de mensen;12)
8Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere13) zal ontvangen,14) hetzij dienstknecht, hetzij vrije.
9En gij heren, doet hetzelfde15) bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming16) des persoons bij Hem is.
10Voorts, mijn broeders, wordt krachtig17) in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
11Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige18) omleidingen des duivels.
12Want wij hebben den strijd niet tegen19) vlees en bloed,20) maar tegen de overheden,21) tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis22) dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden23) in de lucht.24)
13Daarom neemt aan de gehele25) wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag,26) en alles verricht hebbende,27) staande blijven.
14Staat dan,28) uw lenden omgord hebbende29) met de waarheid,30) en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;31)
15En de voeten geschoeid32) hebbende met bereidheid33) van het Evangelie des vredes;34)
16Bovenal aangenomen hebbende het schild35) des geloofs, met hetwelk gij al de vurige36) pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.37)
17En neemt den helm der zaligheid,38) en het zwaard des Geestes,39) hetwelk is Gods Woord.
18Met alle bidding40) en smeking, biddende te allen tijd in den Geest,41) en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;42)
19En voor mij, opdat mij het Woord43) gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
20Waarover ik een gezant ben44) in een keten,45) opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.
21En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij46) aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u Tychikus,47) de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken;
22Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw harten48) zou vertroosten.
23Vrede zij den49) broederen, en liefde met geloof,50) van God den Vader, en den Heere Jezus Christus.
24De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid.51) Amen.