Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Prayers for either would be impious, vow
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Letter of Paul to the Ephesians Chapter 4
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 I [Note 1] therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
5 One Lord, one faith, one baptism,
6 One God and Father who is above all, and through all, and in you all.
7 But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
9 (Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
10 He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
12 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
13 Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
14 That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
15 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
16 From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
17 This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
18 Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
19 Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
20 But ye have not so learned Christ;
21 If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
22 That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
23 And be renewed in the spirit of your mind;
24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
25 Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
26 Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
27 Neither give place to the devil.
28 Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
29 Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
30 And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
31 Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
32 And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

Note 1: I = Paul

Efeziërs 4

1Zo bid ik u dan,1) ik, de gevangene2) in den Heere,3) dat gij wandelt waardiglijk4) der roeping, met welke gij geroepen zijt;5)
2Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;6)
3U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes7) door den band8) des vredes.
4Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop9) uwer roeping;
5Een Heere,10) een geloof, een doop,11)
6Een God12) en Vader van allen, Die13) daar is boven allen, en door allen, en in u allen.
7Maar aan elkeen van14) ons is de genade gegeven, naar de maat15) der gave van Christus.
8Daarom zegt Hij: Als16) Hij opgevaren is17) in de hoogte,18) heeft Hij de gevangenis19) gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.20)
9Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het,21) dan dat Hij ook eerst is nedergedaald22) in de nederste23) delen der aarde?
10Die nedergedaald is, is Dezelfde ook,24) Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen25) zou.
11En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen,26) en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten,27) en sommigen tot herders28) en leraars;
12Tot de volmaking29) der heiligen, tot het werk30) der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;
13Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid31) des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen32) man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
14Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij33) der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;
15Maar de waarheid betrachtende in liefde,34) alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
16Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen35) der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom36) des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.
17Ik zeg dan dit,37) en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.
18Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods,38) door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;
19Welke, ongevoelig geworden39) zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid,40) om alle onreinigheid gieriglijk41) te bedrijven.
20Doch gij hebt Christus42) alzo niet geleerd;
21Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens,43) die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;44)
23En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest45) uws gemoeds,
24En den nieuwen46) mens aandoen,47) die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid48) en heiligheid.
25Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.
26Wordt toornig,49) en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;
27En geeft den duivel geen plaats.50)
28Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is51) met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.
29Geen vuile rede52) ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige53) stichting, opdat zij genade geve54) dien, die dezelve horen.
30En bedroeft55) den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij56) verzegeld zijt57) tot den dag der verlossing.
31Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;
32Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus58) ulieden vergeven heeft.