hetgeen is,:
Dat is, den stand der zeven gemeenten, zo die tegenwoordig is, en hetgeen ik u aan hen terstond bevelen zal te schrijven; hetwelk in de twee volgende hoofdstukken geschiedt.