Efeze,:
Dit was de hoofdstad van Klein-Azië, gelegen tegen de Jonische zee, waar Paulus langen tijd heeft gepredikt, Hand. 19:1, enz. en aan welke gemeente hij dien vermaarden zendbrief tot de Efezeren heeft geschreven; gelijk ook de zes andere steden in hetzelfde Azië waren gelegen. Van Smyrna en Pergamus is in de Schrift niets meer te lezen, gelijk ook niet van Sardis en Filadelfia; maar van Thyatire wordt ook gewag gemaakt Hand. 16:14, in de bekering van Lydia de purperverkoopster en van Laodicea in den zendbrief aan de Colossensen, Col. 4:15,16. Doch Plinius getuigt dat sommige van die steden enigen tijd daarna door aardbeving zijn vergaan.