de kinderen:
Dat is, die der ongehoorzaamheid, als kinderen hunnen vader, zijn overgegeven, gelijk Ef. 2:2.