Pamfylie.:
Dit was een landschap, grenzende aan Isaurië, dat ook grensde aan Lycaonië, Hand. 14:6.