tot een Vorst:
Of, zijnde een Vorst en Zaligmaker.