inkwam, niet:
Namelijk in de plaats waar de apostelen met de gemeente vergaderd waren; Hand. 2:46.