den Waarachtige kennen;:
Dat is, den waren en levenden God, den Vader van onzen Zaligmaker Jezus Christus.