de Geest,:
Dat is, de Geest der aanneming tot kinderen, die den gelovigen in de gemeente hier op aarde gegeven wordt, en het water der wedergeboorte, waardoor de gelovigen van hun gemeenschap met den Vader en den Zoon verzekerd worden, en het bloed des Nieuwen Testaments, waardoor zij verkrijgen vergeving hunner zonden en de verzoening met God. Anderen verstaan door den Geest de leer van het Evangelie, en door het water het sacrament van den doop, en door het bloed, het sacrament van het avondmaal, door welke drie middelen de gelovigen in de Kerk hier op aarde van de vergeving hunner zonden door Christus, en van het eeuwige leven, als door drie vaste getuigen, verzekerd worden. Zie ook de aantekeningen op 1 Joh. 5:6.