door water en bloed,:
De apostel ziet hier op het water en bloed dat uit de doorstoken zijde van Christus gevloeid is, waarvan Johannes alleen gewag maakt, Joh. 19:34,35; en verhaalt dat weder hier, om te tonen dat daarin een verborgenheid is, namelijk dat van Hem vloeit het water van den Heiligen Geest, waardoor wij gereinigd en wedergeboren worden, en dat door het uitstorten van Zijn bloed aan het kruis ons is verworven de verzoening met God en de vergeving onzer zonden. En daardoor is vervuld hetgeen afgebeeld was door de plechtigheden van het Oude Testament, die meest bestonden in reinigingen met water en bloedstorting der beesten die geofferd werden, zodat dit de zin is: dewijl Christus, gekomen zijnde, al wat door de ceremoniën van het Oude Testament afgebeeld was, inderdaad vervuld heeft, dit dan een klaar bewijs is, dat Hij de ware Messias is.