Names of Minerva
Athena
Athene
Athene Nike
Athene Parthenos
Athene Promachos
Minerva
Minerve
Pallas
Pallas Athene
Tritonia