Family of Vitellius
Father: Lucius Vitellius
Mother: Sextilia
Show family-tree