Family of Achaemenides
Father: Adamastus
Show family-tree