Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: What, pray, would have happened if his l
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Gospel of John Chapter 17.0
Next chapter
Return to index
Previous chapter
Last Supper

1 1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy son, that thy Son also may glorify thee:
2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.
3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
4 I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.
5 And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.
6 I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.
7 Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.
8 For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.
9 I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.
10 And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.
11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.
12 While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.
13 And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.
14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
15 I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
16 They are not of the world, even as I am not of the world.
17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
18 As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
19 And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.
20 Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;
21 That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.
22 And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:
23 I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.
24 Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
25 O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
26 And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

Event: Last Supper

Johannes 17

1Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen,1) verheerlijk Uw Zoon,2) opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.3)
2Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees,4) opdat al wat Gij Hem gegeven hebt,5) Hij hun het eeuwige leven geve.
3En dit is het eeuwige leven,6) dat zij U kennen, den enigen7) waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.8)
4Ik heb U verheerlijkt op9) de aarde; Ik heb voleindigd10) het werk, dat11) Gij Mij gegeven hebt12) om te doen;
5En nu verheerlijk Mij,13) Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld14) was.
6Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld15) gegeven hebt.16) Zij waren Uw, en Gij17) hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.
7Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.18)
8Want de woorden, die19) Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en20) zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan21) ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.22)
9Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar23) voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.24)
10En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen25) verheerlijkt.26)
11En Ik ben niet meer27) in de wereld, maar deze zijn in de wereld,28) en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze29) in Uw Naam,30) die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn,31) gelijk als Wij.
12Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze32) in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon33) der verderfenis, opdat de Schrift34) vervuld worde.
13Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld,35) opdat zij Mijn blijdschap36) vervuld mogen hebben in zichzelven.37)
14Ik heb hun Uw woord gegeven;38) en de wereld heeft ze gehaat, omdat39) zij van de wereld niet40) zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.41)
15Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar42) dat Gij hen bewaart van den boze.43)
16Zij zijn niet van de wereld,44) gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.45)
17Heilig ze in46) Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.47)
18Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.48)
19En Ik heilige Mijzelven49) voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen50) zijn in waarheid.51)
20En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in52) Mij geloven zullen.
21Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn;53) opdat de wereld gelove, dat54) Gij Mij gezonden hebt.
22En Ik heb hun de heerlijkheid55) gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn,56) gelijk als Wij Een zijn;
23Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat57) de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad58) hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24Vader, Ik wil, dat59) waar Ik ben,60) ook die bij Mij61) zijn, die Gij Mij62) gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want63) Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging64) der wereld.
25Rechtvaardige Vader, de wereld heeft65) U niet gekend;66) maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
26En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken;67) opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij,68) en Ik in hen.69)