het was winter.:
Want dit feest begon van den vijf en twintigsten dag der maand Chisleu, welke merendeels met onzen December overeenkomt.