Family of Vespasian
Father: Titus Flavius Sabinus
Mother: Vespasia Polla
Show family-tree